امنیت خبرنگاران جعبه ابزار

امنیت دیجیتال و جسمی خبرنگاران و صیانت از جان آنها در سراسر جهان موضوعی مهم است که این روزها عده بسیاری را دلمشغول خود کرده است.

See all

راهنمای داده نگاری جعبه ابزار

این جعبه ابزار با هدف معرفی داده‌نگاری، یا دیتاژورنالیسم برای روزنامه‌نگاران فارسی زبان طراحی شده است و در قالب شش ویدیو به طرح مفاهیم اولیه این حوزه می‌پردازد.

See all

روزنامه نگاری چندرسانه ای جعبه ابزار

مجموعه ابزار روزنامه نگاری چند رسانه ای IJNet

See all

روزنامه نگاری 101 جعبه ابزار

روزنامه نگاری 101: مجموعه ابزار IJNet

See all