جعبه ابزارامنیت خبرنگاران

امنیت دیجیتال و جسمی خبرنگاران و صیانت از جان آنها در سراسر جهان موضوعی مهم است که این روزها عده بسیاری را دلمشغول خود کرده است.

See all

جعبه ابزارراهنمای داده نگاری

این جعبه ابزار با هدف معرفی داده‌نگاری، یا دیتاژورنالیسم برای روزنامه‌نگاران فارسی زبان طراحی شده است و در قالب شش ویدیو به طرح مفاهیم اولیه این حوزه می‌پردازد.

See all

جعبه ابزارروزنامه نگاری چندرسانه ای

مجموعه ابزار روزنامه نگاری چند رسانه ای IJNet

See all

جعبه ابزارروزنامه نگاری 101

روزنامه نگاری 101: مجموعه ابزار IJNet

See all