جعبه ابزار ضرورت، اهمیت و شیوه های تعامل خبرنگاران با مخاطبان

خبرنگاران می توانند اهمیت درک نیاز به جلب اعتماد مخاطبان برای تعامل با آنها و شیوه ها و ابزاری مثل نرم افزار واتس اپ در این شش مقاله که بخش هایی از این جعبه ابزار هستند، بخوانند و بیاموزند. 

تعامل خبرنگاران با مخاطبان