جعبه ابزار جعبه ابزار خبرنگاری انتخابات

این جعبه ابزار، حاوی مطالبی آموزشی و توصیه‌هایی است برای تهیه گزارش از رقابت‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات، در هر کشوری که خبرنگاران کاربر در آن مستقر هستند. 

توجه به دیدگاه‌های گوناگون هنگام پوشش خبری انتخابات، دادن اهمیت به امنیت جانی و سلامت روان هنگام پوشش خبری رقابت‌های انتخاباتی یا هنگام تهیه گزارش در روز برگزاری انتخابات، دقت به نظرات و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی، در نظر داشتن احتمال طرح تئوری‌های توطئه و انتشار اطلاعات نادرست یا جعلی در میان شهروندان، در میان نکاتی است که فارغ از نوع انتخابات، شیوه برگزاری آنها، و کشوری که در آن برگزار می‌شوند، برای پوشش خبری روند رقابت‌های انتخاباتی و رأی دادن شهروندان از اهمیت شایانی برخوردار است.

جعبه ابزار پوشش خبری انتخابات