جعبه ابزار جعبه ابزار رسانه‌های تبعیدی

این جعبه ابزار، حاوی هفت مطلب است که راهنمایی‌هایی را برای ابعاد گوناگون فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های در تبعید دربردارد.

جعبه ابزار ما، که با همکاری NEMO یا Network of Exiled Media Outlets -- شبکه رسانه‌های در تبعید -- تهیه شده است، منابعی را به خبرنگاران و رسانه‌هایی پیشنهاد می‌کند که در تبعید مشغول به کارند یا در تدارک خروج از کشورشان هستند و از اجتماع یا رویدادهای اجتماعشان گزارش تهیه می‌کنند.

مرکز بین‌المللی خبرنگاران از صندوق اضطراری جویس بارناتان برای خبرنگاران به سبب حمایتش از تهیه این جعبه ابزار تشکر می‌کند.

 

منابع

مطالعات موردی