جعبه ابزار دوره آموزشی برای خبرنگاران

در این مجموعه مطلب، به آمار خشونت علیه زنان خبرنگار و تجربه های آنها، شیوه هایی بهتر برای به کارگیری اپلیکیشن کلاب هاوس، روش هایی برای حفظ امنیت جانی خبرنگاران در محل تهیه گزارش و در فضای مجازی، به کارگیری شبکه های اجتماعی به نحوی که به تبلیغ بیشتر گزارشها بپردازد و آنها را بحث انگیز و جالب توجه کند، اهمیت تداوم یادگیری در خبرنگاری، و ضرورت استفاده از واژگان روزآمد و ترجمه های روان هنگام تهیه یا ترجمه گزارش پرداخته ایم.  

تهدیدهای خبرنگاری و تقویت مهارتهای حرفه ای