گسترش تنوع و برابری در رسانه های خبری

نوشته Chanté Russell
May 25, 2021 در تنوع
Workplace

یک سال پس از کشته شدن جورج فلويد به دست یک افسر پلیس آمریکا، بحث پیرامون تبعیض نژادی ادامه دارد و اهمیت دوری از آن و ایجاد برابری در اتاق های خبر و رسانه ها در میان موضوعاتی است که در محافل خبری و رسانه ای مطرح است. Media Diversity Institute یا موسسه تنوع در رسانه ها با همکاری مرکز بین المللی خبرنگاران پنلی مجازی را در این خصوص با شرکت چند فعال و کارشناس رسانه از جمله یکی از سردبیران متخصص موضوعات نژادی در روزنامه واشنگتن پست برگزار کردند که خلاصه ای از مهمترین مطالب و مباحث مطرح شده در آن را در این مطلب می خوانید. 

ایجاد فرصت های دائم شغلی در اتاق های خبر و رسانه ها برای گروه های گوناگون و متنوع و اقلیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تفاوت میان فرصت و ایجاد فرصت با فرصت طلبی باید در اتاق های خبر مورد توجه قرار گیرد.

استخدام افرادی از گروه های گوناگون نژادی یا تباری به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه به کارگیری طرح های آنها در پوشش خبری و پرداختن به افکار و عقاید آنها در پوشش خبری است که نقشی حیاتی و اساسی دارد. در نتیجه استخدام نیروهای کارآمدی که خلاقیت و اندیشه های نوین و متفاوت آنها به پیشبرد اعمال گزارش های متفاوت و متنوع کمک می کند، از اهمیت شایانی برخوردار است. 

نکته مهم دیگر آن است که به تنوع و تفاوت تنها وقتی توجه نکنیم که متداول است، بلکه همواره متوجه آن باشيم، فارغ از شرایط اجتماعی روز. باید همواره و همیشه به این توجه داشته باشيم که هر اتاق خبری جایی برای هر نوع خبرنگار قابل و لایقی دارد و این جا همیشه باید برای این نوع خبرنگاران محفوظ باشد. 

مبحث دیگری که به میان آمد،‌ آن بود که تنها خبرنگار اقلیت نیستند که باید پیرامون موضوعات مربوط به تبعیض یا نژاد و تبار گزارش تهیه کنند و از سوی دیگر فعالیت خبرنگاران اقلیت هم نباید محدود به تهیه گزارش های خاص یا مطالب مربوط به اقلیت های نژادی یا تباری باشد. 

در عین حال، تجربه و تخصص از مواردی است که در فعالیت خبرنگاری اهمیت بسیاری دارد. اگر خبرنگارانی در زمینه ای خاص تخصص یا تجربه بیشتر دارند یا به موضوع یا موضوعاتی بیشتر علاقمندند، قطعا باید از این علاقه و تخصص آنها استفاده بهینه کرد چون این کار به بهتر شدن کیفیت محتوای رسانه ای کمک فراوانی می کند. 

به عنوان خبرنگار و در جایگاه خبرنگار، تدارک دیدن و مطالعه یا تحقیق قبلی برای تهیه مطلب یا گزارش از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تهیه گزارش های بهتر با محتوای بهتر تدارک و تحقیق بیشتر و بهتر، از شرایط مهم است. 

از نکات دیگری که شرکت کنندگان در این پنل به آن اشاره و بر آن تاکید کردند، آن است که رسانه ها و اتاق های خبر باید نیروهای مستعد جوان را جذب کنند.


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Christina @ wocintechchat.com.