پادکست آموزشی: پنج نکته مهم در گزارشگری

نوشته David Brewer
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در این پادکست آموزشی پنج نکته ساده ولی مهم در گزارشگری مرور می شود.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.