آشنایی با انبوه سپاری 工具包

این جعبه ابزار، شامل دو گفت و گو، سه مطالعه پیرامون انبوه سپاری، سه انیمیشن کوتاه آموزشی، و چند تمرین برای یادگیری بهتر کاربردهای انبوه سپاری است.

انبوه سپاری