انبوه سپاری و زلزله؛ یک نمونه موفق

نوشتهبهنام صارمیMar 31, 2020 در موضوعات تخصصی
Animation image 3

به کارگیری انبوه سازی در مدیریت بلایای طبیعی موفقیت آمیز بوده است، و یکی از نمونه های آن کاربرد آن در مدیریت زمین لرزه است که این انیمیشن به آن می پردازد.