پيشنهادهايي در باره تبليغ و بازاريابي براي روزنامه

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

1 – اولين كار بازاريابي شما آموزش تمامي اعضاي بخش خبري، آگهي و پخش براي باور داشتن به تعريف بالا است. بخشي از باور داشتن به تعريف درك اين است كه موضوع بازاريابي تغيير تفكر و رفتار مردم است. نه تنها فعاليت براي واداشتن مردم به تفكر در باره روزنامه به نحوي كه شما مي­خواهيد قابل پذيرش بلكه مطلقا ضروري است. البته كاركنان روزنامه بايد مودب باشند، ولي بايد تهاجمي و پيگير هم باشند.

2 – موفقيت سريع به دست نمي­آيد. بنابراين شايد مهمترين مهارتي كه بايد دارا باشيد توانايي و تمايل به ادامه كوشش است. در جلسات كاركنان، بين خودتان در باره چگونگي توضيح خبر و آگهي براي عامه مردم گفت و گو كنيد. چيزي كه خودتان در باره روزنامه­تان به ديگران مي­گوييد اساسيترين شكل بازاريابي است. ضمنا بسيار مهم است كه هر يك از كاركنان شما قادر و مايل به شرح اهميت روزنامه براي مردم باشد، يعني هم اهميت خبر (چرا بايد روزنامه بخوانند) و هم اهميت انتشار پيامهاي آگهي (چرا بايد در روزنامه آگهي بدهند).

3 – مردم روزنامه شما را مي­خرند چون چيزي به دست مي­آورند. بنابراين هر وسيله بازاريابي بايد به آنها بگويد چه مزايايي كسب خواهند كرد. بايد اين سوال را براي مشتريان بالقوه جواب بدهد: من چه نفعي از آن مي­برم؟ حتما كاري كنيد كه اين نفع به نحو بارزي در تمام كارهاي بازاريابي شما ديده شود.

اقتباس از مطالب آموزشي مركز بين­المللي روزنامه­نگاران نوشته جوديت رُآلز