واترگیت در زیر پل

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در کنفرانسی در تاریخ 12-11 ژوئن در خانه خبر مجمع آزادی، ارباب سیاست و مطبوعات میراث خبری را بررسی کردند که یک رئیس جمهور را از قدرت به زیر کشید. «واترگیت در 25 سال بعد» موضوعهایی را از کاریکاتور سیاسی گرفته تا چگونگی تغییر همیشگی نظر مردم نسبت به قدرت، سیاست، ریاست جمهوری و مطبوعات را مورد بررسی قرار داد.

واترگیت در زیر پل، گزارش­دهی عمیقتر، احساس بدبینانه

نقطه تعیین کننده واترگیت روزنامه­نگاری را برای همیشه تغییر داد. زمانی که سرقت ناشیانه 1972، توفانی سیاسی از آب درآمد، باعث شد که مطبوعات آمریکا بیشتر منقد نهادهای دولتی و به تحقیق در باره آنها راغبتر شوند. منتقدین می­گویند از واترگیت به بعد، مطبوعات سعی کرده­اند خیلی از مطالب را به «گیت» تبدیل کنند و مردم هم از این که گله­وار در این مطالب وارد شوند خسته شده­اند. مشاهدات برخی از شرکت­کنندگان کنفرانس به این شرح است:

واترگیت به روزنامه­نگاری تحقیقی مشروعیت بخشید. توصیه مشهور صدا ـ کلفت که «رد پول را دنبال کن»، امروزه راهنمای ببشتر گزارشها است.

بسیاری از خبرنگاران نسبت به اقدامات دولت تردید پیدا کردند. امروزه سوال این است که آیا ناباوری سالم در جهت بدبینی منحط شده است.

گزارش­گری تهاجمی برخی از نامزدهای بد را از تلاش برای انتخاب شدن بازداشته و استاندارد را در زندگی عامه بالا برده است.

منابع غالبا در صورت درخواست ناشناس می­مانند و سرنخهای زیادی در مورد صلاحیت و انگیزه­های این افشاگران راز وجود ندارد.

روزنامه­نگاران مشهور مرتب نظریاتشان را در پرتو نور شهرت رسانه­ها به فروش می­رسانند. نشانه­های زیادی وجود دارد حاکی از این که بخش بزرگی از مردم بخشی از این میراث واترگیت را یک چیز می­دانند: تکبر. در عین حال، روزنامه­نگاران موشکافی دقیقشان در کار دولت را به عنوان حفاظت مردم از خلافها می­بینند.

سخنرانان در برنامه بازنگری خانه خبر توافق داشتند که واترگیت رابطه مردم، مطبوعات و سیاست را برای همیشه تغییر داده است. خاطرات آنها بعضا به تاملی در این باره منجر شد که مطبوعات چگونه می­توانند در 25 سال آینده به مردم بهتر خدمت کنند.