راهکارهایی برای تهیه گزارش از سوء تغذیه

Sep 3, 2021 در موضوعات تخصصی
Greens

سوء تغذيه یک بحران تندرستی است که گریبان میلیون ها تن را در سراسر جهان گرفته است و با ادامه همه گیری کرونا تشدید شده است و پوشش خبری آن اهمیت شایانی دارد. 

آنچه در پی می آید، چکیده ای است از مهمترین نکاتی که طی وبینار اخیر مرکز بین المللی خبرنگاران پیرامون سوء تغذیه و تهیه گزارش از آن، از سوی کارشناسان مطرح شد. 

سوء تغذیه عناصر متنوعی را شامل می شود که برخی از آنها در میان عوامل ایجاد یا تشدید آن هستند. شماری از این عوامل، به فرهنگ و عادت مربوط می شود و البته فقر از عوامل اصلی سوء تغذیه است، عمدتا مهمترین عامل آن. 

سوء تغذیه سبب کاهش توجه هنگام آموزش و پایین آمدن کیفیت کار نیز می شود. زنان و دختران بسیار بیش از مردان و پسران گرفتار یا قربانی سوء تغذیه می شوند و در بسیاری موارد به نیازها و کمبودهای آن بی توجهی می شود.  برای تهیه گزارش بهتر و دقیقتر شرایط کنونی جهان و نسبت و رابطه شیوع کووید-۱۹ با سوء تغذیه و کمبود خوراک در کشورهای فقیر را در مطلبتان بگنجانید. 

از کارهایی که می توانید انجام دهید آن است که شیوع فراگیر کووید و شرایط وضعیت ساختارهای غذایی در کشورهای فقیر را در گزارش هایتان به یکدیگر ارتباط دهید.

پیش از شیوع کرونا، علاقه چندانی به موضوع مهم امنیت خوراک و سوء تغدیه نشان داده نمی شد. اکنون اما، به سبب شیوع کرونا، توجه به خوراک و نداشتن تغذیه مناسب به شیوه ای فراگیر و روزافزون بیشتر شده است. 

به گزارش ها و روایت های مردم عادی توجه کنید و آنها را در گزارشتان منعکس کنید. تهیه گزارش از منابع مستقیم غذایی به خوانندگان و مخاطبان آگاهی می دهد و سبب آن می شود که بیشتر به این موضوع توجه کنند. آگاهی در این مورد، بسیار لازم و مفید است. در این حال، تهیه گزارش از این موضوعات جدا از آگاهی رسانی، کیفیت  محتوای مطلبتان را تا اندازه زیادی بهبود می بخشد. 

تهیه گزارش از فعالیت و زندگی کشاورزان و کارگران توجه مخاطبانتان را به ضرورت آگاهی از بحران تغییرات اقلیمی نیز جلب می کند. 

اطلاعات پیرامون سیاست هایی که ساختارهای غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد در مطلبتان بگنجانید. 

در تهیه این نوع گزارش ها برای آگاهی یافتن و آگاهی دادن از ساختارهای غذایی اهمیت بسیاری دارد. در این حال، گزارشتان باید نه تنها حاوی اطلاعات کارآمد باشد، بلکه باید به اهمیت بحران و سیاست های رفع آن نیز بپردازد، و برای این کار خبرنگاران باید آگاه باشند و با تحقیقات لازم به اطلاعات خود، و در نتیجه اطلاعات گزارش بیافزایند، که در نهایت اطلاعات مخاطبان را افزایش می دهد. 

گفت و گو پیرامون گرمایش جو زمین، تغییرات اقلیمی و اثرگذاری آن بر بحران غذا در میان موضوعات حیاتی است که باید مطرح شود. 

همه گیری ویروس کرونا و تداوم شیوع آن در سراسر جهان، سبب ایجاد تغییرات عمده ای در ساختار غذایی شماری از کشورها شده است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بحرانی است که در پی همه گیری کرونا تشدید شده و در صورت حل نشدن، همچنان تشدید خواهد شد. مهم آن است که برای مبارزه با آن، راهبردها و راهکارها و شیوه های گوناگون و متنوع، از ابعاد مختلف، به کار گرفته شود. 

 


تصویر از آنسپلش، عکاس: pina messina