راهنمایی هایی برای تهیه گزارش حرفه ای از کارگران جنسی

نوشته Iris Pase
Feb 19, 2021 در موضوعات تخصصی
Assorted contraceptive methods

کار جنسی یعنی دریافت دستمزد در ازای فعالیت جنسی صنعتی جهانی است که میلیونها فرد در جهان را از جنسیت های گوناگون در بر می گیرد که نقش های گوناگونی دارند از جمله رقضندگان، بازیگران، و آنها که در خیابان فعالیت می کنند.

جامعه کارگران جنسی با سطح بالایی از خشونت، تبعیض، سرکوب حقوقی و دیگر موارد نقض حقوق بشر رو به روست. این نوع تبعیض ها در مورد افراد دگرباش، مهاجر و دیگر اقلیت ها شدیدتر است. 

گزارشگری غالب رسانه ها از قرن ها نگاه توام با تابو به کارگران جنسی اثر پذیرفته است. پوشش خبری اغلب موارد به روایات توام با قضاوت منتهی می شود که سبب در خطر قرار گرفتن کارگران جنسی است.

در این مطلب رهنمودها و نظرات دکتر آناستازیا رایان را پیرامون شیوه تهیه گزارش از کارگران جنسی می خوانید که بنیانگذار خیریه ای ویژه کارگران جنسی در اسکاتلند است. 

از کار یا فعالیت جنسی به عنوان فحشا یاد نکنید

واژه فحشا خنثی نیست و قرن ها نگرشی را همراه دارد که کارگران جنسی از آن رنج برده اند. فعال جنسی یا کسی که در صنعت سکس کار می کند، می توانند اصطلاحات مناسب دیگری باشند. 

در گزارش هایتان صدای کارگران جنسی را منعکس کنید

خبرنگاران آموزش دیده اند که به طور مرتب از افرادی که با آنها گفت و گو کرده اند نقل قول کنند. اما وقتی نوبت به کارگران جنسی می رسد، اغلب خبرنگاران به جای آنها با مسئولان یا کارشناسان صحبت می کنند و در نتیجه صدای کارگران جنسی کمتر در اخبار شنیده می شود. 

دکتر رایان می گوید نقل قول کردن از کارگران جنسی به طور مستقیم اهمیت بسیاری دارد و بخشی ضروری از تهیه گزارش پیرامون آنها به حساب می آید. تلاش مسئولانه و محترمانه برای دسترسی به آنها و نقل قول از آنها در گزارش نیز امر مهم دیگری است که باید در تهیه گزارش به آن توجه شود. 

امنیت جانی مصاحبه شوندگانتان را در اولویت قرار دهید

برای حفظ جان و تندرستی و امنیت کارگران جنسی، به ویژه از آنجا که اغلبشان با خشونت و تبعیض مواجهند، که نه تنها از سوی مراجعه کنندگان، بلکه از سوی پلیس نیز متوجه آنها می شود، پنهان کردن هویت و نام و نشانی و اطلاعات آنها اهمیت فراوانی دارد. 

اگر از مصاحبه شوندگانی که کارگر جنسی هستند فیلمبرداری می کنید، چهره شان را مخفی کنید یا تنها از دستهایشان فیلمبرداری کنید. اگر کسانی که با آنها مصاحبه کرده اید نگران سلامت و امنیت خود هستند، و می خواهند نسخه نهایی گزارشتان را پیش از انتشار ببینند یا بشنوند، آن را به آنها نشان دهید یا بگذارید آن را بشنوند. 

ضرورت داشتن رویکردتان معتدل و واقع گرایانه در گزارش نسبت به کارگران جنسی

خبرنگاران باید از خبرنگاری با نگرشی برگرفته از دو سوی مخالف و متضاد نسبت به کارگران جنسی احتراز کنند. کارگران جنسی دراغلب گزارش ها یکی از دو سوی یک طیف قلمداد می شوند:‌ یا محروم و ناگزیر، یا مرفه و در اوج برخورداری از لذت جنسی. کارگران جنسی هم مثل شهروندان عادی لزوما در یکی از این دو سوی طیف نیستند و دیدگاه ها و سبک زندگی شان متفاوت است. عدم پرداختن به این نوع ظرافت ها سبب یکدست نگریستن به همه کسانی می شود که از آنها گزارش تهیه می شود. 

دکتر رایان به نقل از یک کارگر جنسی عضو خیریه ای که آن را بنیان گذاشته و اداره می کند، می گوید که کارگران جنسی هم مثل همه افراد دیگر از حقوق و نیازهای اجتماعی برخوردارند. تصویر کردن آنها به شکلی که حاکی از آن باشد که گویی درآمد هنگفتی دارند یا مثل دیگران از حقوق برخوردار نیستنند یا به حمایت و صیانت نیازی ندارند، نادرست و غیرواقعی است. 

تنها به زنان نپردازید

اکثر گزارش ها به زنان به عنوان نیروی اصلی کار جنسی پرداخته می شود، اما واقعیت آن است که کارگران جنسی از نظر جنسیت و شکل و نیاز و تمایل بسیار متنوعند. به گفته دکتر رایان این شامل کارگران جنسی خیابانی نیز می شود، که اغلب تصور می شود همه یا بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند، در حالی که در واقع و در عمل این طور نیست. 

رایان می گوید اغلب گزارش ها از کارگران جنسی خیابانی به عنوان بخش اصلی کارگران جنسی یاد می شود، اما کارگران خیابانی تنها حدود ده درصد از کل کارگران جنسی هستند. 

در به کارگیری داده در گزارشتان دقت کنید

فعالیت کارگران جنسی در بسیاری از کشورهای جهان غیرقانونی یا تابوست. از این روست که گردآوری اطلاعات در این خصوص از این دست کشورها کار دشواری است و در بسیاری موارد اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می گیرد، غیردقیق یا نادرست است. توجه به داده و اهمیت آن و ذکر کاستی هایی که ممکن است گردآوی داده در این نوع کشورها داشته باشد، در تهیه گزارش اهمیت بسیاری دارد. 

 

  

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Reproductive Health Supplie Coalition..