تحقیقی پیرامون چالش خبرنگاران در تلاش برای تطبیق با فن آوری‌های نوین

نوشته ICFJ
Feb 20, 2019 در خبر‌نگاری دیجیتال
ICFJ tech survey

مرکز بین‌المللی خبرنگاران یک نظرسنجی جهانی انجام داده که داده‌های تازه‌ای را در مورد چگونگی سازش نهادهای خبری با تحولات عصر دیجیتال آشکار می کند. این طرح، بخش دوم گزارشی است که در سال ۲۰۱۷ تهیه شد، به نام 

State of Technology in Global Newsrooms یا وضعیت فن آوری در اتاق‌های خبر جهان.

این تحقیق با حمایت بخش خبر گوگل و نهاد رسانه‌ای فیوژن انجام شده، و برای آگاهی رسانی پیرامون شیوه‌ی کاربرد فن آوری‌های نوین در صنعت خبرنگاری طی دو سال اخیر انجام شده است. 

این نظرسنجی بر خلاف نظرسنجی سال ۲۰۱۷ که به دوازده زبان انجام شد، به چهارده زبان انجام شده و شامل هندی و اردو هم هست، تا تمرکز بیش‌تری را بر خبرنگاری و شیوه‌های تطبیق آن با فن آوری‌های نوین در هند، پاکستان، و نپال در برگیرد.

تحقیق اولیه‌ای که دو سال پیش انجام شد، بیش از ۲۷۰۰ خبرنگار و مدیر اتاق خبر را مورد پرسش و بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که به رغم پیشرفت‌های بسیار، اغلب اتاق‌های خبر همگام با تحولات فن آوری روز پیش نرفته اند. 

برخی از نتایج این تحقیق:

خبرنگاران تنها تعداد محدودی از مهارت‌های دیجیتال را به کار می بندند و از ۲۳ مهارت لازم و مفید، در عمل فقط از حدود چهار مهارت استفاده می کنند. 

اتاق‌های خبر راه‌های کافی را برای امن کردن مکاتبات دیجیتال خود و کم‌تر کردن احتمال هک شدن، به کار نمی گیرند.

میان مهارت‌های دیجیتالی که مورد نیاز و تقاضای خبرنگاران است و آنچه که اتاق‌های خبر برای خبرنگاران خود فراهم می آورند، شکافی وجود دارد. با آن که نزدیک به نیمی از اتاق‌های خبر سراسر جهان آموزش این نوع مهارت‌ها را میسر می کنند، تنها ۲۲ درصد خبرنگاران این نوع آموزش‌ها را مفید می یابند.

 

انتشار تصویر اصلی با اجازه ی Ismail Pohan