اعتبار، دقت و تصحیح

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

روزنامه ها می توانند با برداشتن گامهای روشن برای تضمین این که بهترین اطلاعات ممکن را عرضه می کنند، اعتبارشان را نزد خوانندگان افزایش دهند. بخشی از این اطمینان در کوششهای مداوم برای کسب اطمینان از صحت، دقت و محتوای منصفانه نهفته است و بخشی نیز در میل به پذیرش و تصحیح اشتباهات یا جاافتادگیها. در اینجا خط مشی عمومی تصحیح مورد تایید اعضای آمریکایی سازمان رسیدگی به شکایات خبری را می بینید.

1 – در بیان اشتباهات و تصحیح گذشته صریح باشید. وقتی از اشتباهی در محتوا مطلع می شوید، یک اصلاحیه چاپ کنید.

2 – مشخص کردن اشتباهات را برای خوانندگان آسان کنید. یک شماره تلفن مرکزی و شخصی را برای خبر دادن اشتباهات تعیین کنید. این اطلاعات تماس را هر روز منتشر کنید.

3 – یکی از اعضای تحریریه را برای پیگیری گزارش اشتباهات مامور کنید و حتما اصلاحیه های ضروری را به موقع درج کنید. لازم نیست این کار تمام وقت باشد اما باید کسی مامور این کار بشود که بتواند به محض ضرورت وقت برای رسیدگی به اشتباهات داشته باشد.

4 – به اصلاحیه ها استحکام ببخشید. یافتن آنها را برای خوانندگان آسان کنید. برخی روزنامه ها اصلاحات را در یک محل ثابت چاپ می کنند، معمولا در صفحه دوم بخش اصلی هر روز. برخی دیگر اصلاحیه ها را در بخشی چاپ می کنند که اشتباه رخ داده است. برخی دیگر آنها را در صفحه اول هر بخش از جمله صفحه اول کل روزنامه درج می کنند.

5 – حتما ترتیبی بدهید که اخبار، مطالب بلند، مطالب ورزشی، سرگرمی ها و مقاله های اصلی از استاندارد یکسان دقت برخوردار باشند و رویه مشابهی را در تصحیح اشتباهات دنبال کنند. خوانندگان متوجه رویه های متفاوت خواهند شد و آن را مورد سوال قرار خواهند داد.

6 – رویه های سازنده ای برای اعضایی که اشتباه مرتکب می شوند بپرورانید. بر ضرورت بحث مداوم بین کارکنان در باره اهمیت دقت تاکید کنید. استانداردهای تحقیق در باره اشتباه را توضیح بدهید و کارکنانی را که نیاز دارند آموزش بدهید.