زهرا موسوی

زهرا موسوی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی در بخش‌های مدیریت و تولید رسانه‌های
بین‌المللی و داخلی در افغانستان مشغول به کار بوده است. وی هم‌زمان با
فعالیت‌های رسمی در حوزه‌ی رسانه، در حوزه‌ی مسائل اجتماعی و به طور مشخص
مطالعات زنان و برابری جنسیتی تحقیق می‌کند و در رسانه‌های مکتوب به زبان فارسی
می‌نویسد. او از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو ساکن آلمان است.

خشونت جنسی و جنسیتی
موضوعات تخصصی

خشونت جنسی و جنسیتی: تأملی در سویه پنهان جنگ‌ (۲)

نوشته
زهرا موسوی
Apr 30, 2024
خشونت جنسی و جنسیتی
موضوعات تخصصی

خشونت جنسی و جنسیتی: تأملی در سویه پنهان جنگ (۱)

نوشته
زهرا موسوی
Apr 23, 2024
خبرنگاری صلح
خبرنگاری بحران

روزنامه‌نگاری صلح؛ خالق و ضامن ادبیات صلح

نوشته
زهرا موسوی
Feb 13, 2024