فعالیت یک نهاد خبری پرو برای فاش کردن تخلفات دولت در خریداری واکسن

نوشته Aldana Vales
Aug 5, 2021 در خبرنگاری تحقیقی
Screenshot of Salud con Lupa's website showing the Vacunagate reporting

پیش از آن که پرو آزمایش واکسن چینی سینوفارم را تمام کند، ۴۸۷ تن به این واکسن دسترسی پیدا کردند. همه آنها از وابستگان به دولت بودند که در خفا به این واکسن دست یافتند. وبسایتی تحقیقی به نام Salud con Lupa (تندرستی زیر ذره بین) با تعمق بیشتری به این رویداد نگریست. 

وقتی کنگره پرو به فهرست کامل کسانی که مخفیانه واکسینه شده بودند دسترسی یافت، به تحقیقی در این خصوص پرداخت. خبرنگاران گفتند که بسیاری از این نامها برایشان آشناست. این نامها نام سیاستگران یا رهبران سیاسی یا مقام بهداشتی کشور بود. 

این وبسایت با انجام تحلیل گسترده داده و انتشار ۲۳ مقاله نشان داد که چه کسانی درگیر این ماجرا هستند یا در آن دست دارند و هر یک از آنها چه نقشی در این میان بازی کرده اند تا بتوانند برای خود یا بستگانشان واکسن تهیه کنند. 

بعضی از این بستگان حتی به سه دوز واکسن دست یافته بودند. 

اعضای ین تیم تحقیقاتی روزنامه نگاری موفق شد مبلغ ۸۰۰ هزار دلار را که سینوفارم به وزارت بهداشت پرو داده بود، ردیابی کنند، آن هم در زمانی که هنوز بر سرمبلغ و چگونگی خرید واکسن مجادله و بحث بود. 

کمک مالی به وزارت بهداشت در پرو غیرقانونی نیست اما زمانی انجام شده بود که روشن بود رابطه مستقیمی با خرید و ورود، توزیع و تزریق واکسن سینوفارم دارد، به ویژه از آن رو که مدت زمان کوتاهی پس از آن، مذاكره بر سر خریداری واکسن های فایزر و مدرنا متوقف شد. 

فعالیت های تیم خبرنگاری که روی این موضوع کار می کردند،‌ تنها به بررسی و ارزیابی ادعاهای مقام های بهداشتی پیرامون خریداری واکسن ختم نشد، بلکه جوانب اخلاقی آن را نیز در نظر گرفت و مورد تحقیق و راستی آزمایی قرار داد. 

کنگره پرو هم اکنون دریافته که رابطه ای روشن و مستقیم میان خریداری و ورود واکسن سینوفارم و مبالغی که از وزارت بهداشت برای واکسن هزینه شده، وجود دارد. این دریافت ها سبب واداشتن مقام های پرو به پاسخگویی شد و رییس جمهوری پیشین آن کشور را به مدت ده سال از خدمت دولتی محروم کرد. 

این کار خبرنگاری تحقیقی با ردیابی، پژوهش، راستی آزمایی، بررسی ابعاد اخلاقی و بهداشتی و در نظر گرفتن زوایای مالی و سیاسی آن انجام شد و هنوز ادامه دارد. 

جنبه حیاتی این موضوع زاویه انسانی آن است. 

 


تصویر از وبسایت Salud con Lupa.