چگونه بايد آموزش اخلاق را دوباره به اتاق خبر بازگردانيد

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

«سوالهاي جديد بپرسيد. امكانات جديد را بررسي كنيد. مسايل قديمي را از زاويه جديد نگاه كنيد.» – آلبرت اينشتاين

ارزيابي كنيد

در حال حاضر اتاق خبر من چگونه در باره پوشش خبري، در باره دوراهي­هاي اخلاقي تصميم مي­گيرد؟

چه دستورالعمل­هايي در اتاق خبر ما براي نگارش وجود دارد؟

چه كسي در تصميم­گيري­هايي شركت دارد كه بر كل اتاق خبر تاثير مي­گذارد؟

رهبران رسمي و غيررسمي در اتاق خبر چه كساني هستند؟

اطلاعات در درون اتاق خبر چگونه پخش مي­شود؟

اتاق خبر ما تا چه ميزاني رو به نظريات جديد و مخالف باز است؟

براي تغيير فرايند با چه موانعي روبرو هستيم؟

 

برنامه بریزید

چگونه مي­خواهيم فرايند تصميم­گيريمان را تغيير بدهيم؟

چه كسي بايد در گرفتن تصميم­هاي اتاق خبر شركت داشته باشد؟

بهترين راههاي شركت دادن آنها كدام است؟

بحث را چه زماني مي­توان شروع كرد؟ اين بحث چه شكلي خواهد داشت؟

كدام دستورالعمل­ها، فهرستهاي كنترل يا مقررات را به عنوان مرجع به كار خواهيم گرفت؟

برنامه زماني ما براي هر يك از مراحل پيشرفت چيست؟

نتايج را چگونه در اتاق خبر در ميان خواهيم گذاشت؟

 

اقدام کنید

يك هدف روشن تعيين كنيد و آن را با همه در ميان بگذاريد.

تكرار، تكرار، تكرار كنيد تا از روشن بودن حرفتان مطمئن شويد.

تمامي اتاق خبر را در تصميم­گيري شركت دهيد و فرايند را باز و در حركت نگه داريد.

براي تصميم­گيري خوب پاداش بدهيد. در حضور همگان از كار تمجيد كنيد.

بطور منظم پيشرفت و كاركرد در جهت تصميم­گيري بهتر را مورد ارزيابي قرار بدهيد.

 

منبع: Newslab*301-652-4881* http://www.newslab.org/