محیط زیست: بحران جهانی که به رویکردهای محلی نیاز دارد

Jan 14, 2022 در خبرنگاری محیط زیست
IJNotes podcast image

 


هیچ دو اجتماعی اثرات تغییرات اقلیمی را یکسان تجربه نمی کنند. با تشدید بحران محیط زیست و تغییرات اقلیمی، نیاز به پوشش خبری آموزشی و فشرده و گاهی حیاتی افزون می شود. 

به رغم آن که رسانه های ملی و بین المللی نقش مهمی در پوشش خبری این بحران بازی می کنند، رسانه های محلی ممکن است بهتر بتوانند شیوه درک جوامعشان را از محیط زیست و عواقب تغییرات اقلیمی دریابند و بهترین راه حل های ممکن را برای خود بیابند. 

جدا از درک عمیق از مخاطبان محلی شان، رسانه های محلی بیش از رسانه های ملی از اعتماد عمومی برخوردارند. در دنیایی که تنها ۵۴ درصد جمعیت جهان به صحبت دانشمندان پیرامون محیط زیست باور و اعتماد دارند، نقش رسانه های محلی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

اما خبرنگاری محلی چگونه می تواند بر شیوه و چگونگی پوشش خبری خبرنگاری اقلیمی اثر بگذارد؟ 

در این مطلب، با Tristan Baurick صحبت کرده ایم که خبرنگار اقلیمی است که برای Times-Picayune که یک روزنامه محلی نیواورلئان است، گزارش تهیه می کند و کارش بر ماهی گیری و صنعت نفت تمرکز دارد. وی در سال ۲۰۲۰ از جامعه خبرنگاران محیط زیست برنده جایزه معتبر پولیام شد. 

وی به این موضوع پرداخت که چرا پوشش دادن محیط زیست از منظر محلی اهمیت حیاتی دارد و گفت و گو کردن با منابع و افراد محلی چطور می تواند اثرگذار باشد. او همچنین برای پوشش دادن تغییرات اقلیمی از زوایای گوناگون راهنمایی هایی دارد و همچنین راهنمایی هایی برای قابل تعامل تر کردن گزارش ها و گفت و گوها. 

در مطلب اصلی به زبان انگلیسی می توانید اصل مصاحبه را اینجا بشنوید.