راهنمایی ارزیابی منابع

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

انگیزه­ها را مورد سوال قرار بدهید:

برنامه­­ی کار منبع چیست؛ از گفت­وگو با شما چه چیزی کسب می­کند؟

آیا منبع به سراغ شما آمد؟

آیا منبع چیزی را پنهان می­کند، تقصیر را به عهده­ی دیگر می­اندازد، نظر خاصی را تبلیغ می­کند؟

ارتباط­ها را مورد سوال قرار بدهید:

ارتباط بین گزارشگر و منبع چیست؟

آیا می­ترسید منبع را از دست بدهید؟

آیا این منبع را به این دلیل انتخاب کردید که عجله دارید به مهلت برسید و این منبع معمولا برای نقل قول­های پرهیجان خوب است؟

آیا جایگزینی برای این منبع دارید؟

قابلیت اطمینان را مورد سوال قرار بدهید:

در گذشته این منبع چقدر قابل اطمینان بوده است؟

اعتبار منبع در میان همکارانش به چه میزان است؟

نظر او تا چه حد معرف واقعیت است؟

آیا او یک نفر شاکی است یا نظر او با سایر چیزهایی که شنیده­اید تناسب دارد؟ از این اطلاع خاص در چه حدی دیگران خبر دارند؟

منبع چه سندی برای اثبات ارائه می­دهد؟

چگونه می­توانید صحت اطلاع را کنترل کنید؟

به چه اطلاع دیگری نیاز دارم تا بتوانم صحت این اطلاع را کنترل کنم؟ (با شخص قابل اطمینانی که در این موضوع تخصص دارد تماس بگیرید).

منبع چقدر به پخش خبر تعهد دارد؟

آیا اگر مردم از منبع اطلاعات با خبر باشند،  دلیلی برای تردید خواهند داشت؟

آیا این شخص صلاحیت­دارترین شخص است؟

فرضیات را مورد سوال قرار بدهید:

آیا فرضیات نهفته­ای وجود دارد که منبع من بر آنها تکیه دارد و من باید آنها را مورد سوال قرار دهم؟

آیا من فرضیات نهفته­ای دارم که باید مورد سوال قرار گیرند؟

به عنوان خودتان: پیشداوری­های من نسبت به این منبع چیست و پیشداوری­های سازمانم کدام است؟

این منبع کدام نقطه­نظرات مهم را نمایندگی نمی­کند؟

در حالی که منبع اطلاعات را طرح می­کند، مدام بپرسید: از کجا این را می­دانید؟