حداقل استاندارها برای نوشتن یک گزارش خبری

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

حداقل استاندارها برای نوشتن یک گزارش خبری

1 جواب آن مثبت است ، دورباره از خود بپرسید که آیا کار باندازه کافی گزارش داده ام؟ آیا تمام حقایق را نوشته ام؟- تم اصلی را واضح بیان کنید. اگر مشکلی دارید، از خود بپرسید که آیا نوشتن این داستان اهمیت دارد؟ اگر

2- همیشه همان تمی را که می خواهید بنویسید ادامه دهید.

3- راجع به اثراتی که گزارشتان می تواند داشته باشد به خواننده تان توضیح دهید. خوانندگان معمولا نسبت به پروسه دولتی اهمیتی نمی دهند ولی آنها در مورد تصمیماتی که دولت می گیرد علاقه مندند.

4- راجع به تصویرها مثال و نقل قول بیاورید و از آنها فقط به عنوان دکور استفاده نکیند. اگر نقل قول و یا مثالی  را که جالب است ولی به داستانتان مربوط  نمی باشد نیاورید.

5- خلاقیت برای گزارش خوب دادن اهمیت دارد ، نه فقط استفاده از کلمات خوب و مناسب. از استفاده از نثر تظاهری پرهیز کنید.

6- به درون مسئله نگاه کنید و نه ظاهر آن. نگاه به مسئله از نقطه نظر درونی  مبرا از مسائل زیر نمی باشد:

دومین  چرا را مطرح کنید

رفتن به صحنه خبری

نتیجه گرفتن از مطلبی که با حقیقت توام باشد

با بیش از یک منبع صحبت کردن

7- به خواننده فقط مطلب را نگوییید بلکه به او نشان دهید. به آنها مطلب را نشان دهید که حس کنند بو کنند بشنوند و ببینند. راجع به مردم و حوادثا برای خوانندگان توضیح دهید تا او درباره مطلبی  که شما می دانید آگاه باشد. اگر در زمان نوشتن گزارش خبری شما به محل ناگواری رفتید ، خواننده را نیز با خود ببرید تا او بفهمد که به شما چه گذشته است؟