بررسی نقش رسانه ای تلفن همراه

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

شبکه اینترنیوز و اینترنیوز اروپا به تازگی گزارشی را درباره تلفن همراه و رسانه های محلی منتشر کرده اند که چالشها و پتانسیلهای موبایل را به عنوان بستری تازه در عرصه رسانه بررسی می کند.

این گزارش با عنوان "وعده فراگیری" روندهای جاری و آتی در ارتباطات سیار و تغییراتی را که سازمانهای خبری بزرگ باید برای جلب مخاطبان انجام دهند، بررسی می کند.

این یافته ها بر اساس مصاحبه با خبرنگاران و کارشناسان فناوری بدست آمده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به این گزارش به این نشانی بروید.