برخي قاعده¬هاي كلي

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

كليات:

در صفحه­آرايي عمودي، عناصر مختلف را به ترتيب زير قرار دهيد: عكس، شرح عکس، عنوان، متن.

تمام مطالب بايد به شكل مستطيل تنظيم شوند. صفحه­ها بايد از چند مستطيل تشكيل شود.

از قراردادن عناصر گرافيكي در وسط یک ستون خودداري كنيد.

از قرار دادن كار هنري در پايين يك  ستون خودداري كنيد.

معمولا دو سوم يك صفحه خوش­طرح را كار هنري تشكيل مي­دهد.

هر صفحه­اي بايد داراي يك كار هنري مسلط باشد.

متن:

طول مناسب براي ستونهای متن 10 – 2 اينچ است.

از ساختن نمونه ستون پهنتر از 20 پيكا يا باريكتر از 10 پيكا خودداري كنيد.

از حروف ايتاليك، حروف سياه، نگاتیو يا هر جلوه ويژه ديگر به مقدار كم استفاده كنيد.

خواندن حروف كوچكتر از 8 دشوار است. از حروف كوچك كم استفاده و از چاپ آنها در در ترام خودداري كنيد.

عنوانها:

از قرار دادن مطالب در كادر صرفا به خاطر جلوگيري از چسبیدن عنوانها خودداري كنيد. بهتر است كه مطالب را فقط زماني در كادر قرار دهيد كه ويژه يا متفاوت باشند.

تمام مطالب بايد عنوان داشته باشند.

به تدريج كه در صفحه پايينتر مي­رويد عنوانها كوچكتر مي­­شوند. در مطالب كوچكتر عنوان هم كوچكتر است.

حداكثر پنج كلمهء 1C براي اكثر عنوانها مناسب است.

هرگز نگذاريد يك كار هنري بين عنوان و شروع يك مطلب خبري قرار بگيرد.

عنوانها نبايد بچسبند. اگر ناچار از اين كار هستيد، عنوان طرف چپ را کمی كوتاهتر تنظيم كنيد،  سپس اندازه آنها و تعداد سطرها را تغيير دهيد.

نوشتن عنوانها: از به كار بردن كلمات خشك و رسمي، زبان تخصصي، فعلهاي محذوف، جدا سازي  بد، خودداري كنيد. از زمان حال استفاده كنيد.

عكسها:

از آدمهاي واقعي در حين انجام كار واقعي عكس بگيريد.

عكسهاي جهت­دار بايد روبروي متن همراهشان قرار گيرند.

وقتي ترديد داريد، به جاي دو عكس كوچك از يك عكس بزرگ استفاده كنيد.

وقتي از دو يا چند عكس استفاده مي­كنيد، يكي را برجسته كنيد، يعني خيلي بزرگتر از هر عكس رقيب.

سعي كنيد شكلها و اندازه­هاي تمام عكسها (و نيز مطالب) در يك صفحه از هم متفاوت باشند.

براي جلوگيري از ايجاد اغتشاش، براي هر عكس يك شرح عکس به كار ببريد. هر شرح عکس بايد در تماس با عكسي باشد كه شرح آن است.

زماني كه شرح تصوير در كنار عكس است، بايد حداقل به پهناي 6 پيكا باشد.

زماني كه شرح تصوير در زير عكس است، آنرا بايد تا حد امكان در هر دو طرف عكس صاف كرد. شرح عكس نبايد از دو طرف عكس بيرون بزند.

از به كار بردن جملات کوتاه پایانی در شرح تصويرکه عمیقتر از یک سطر است خودداري كنيد.

از قرار دادن عكس درست بالاي يك آگهي خودداري كنيد.

طول متني كه در زير عكس تمام می­شود بايد حداقل يك اينچ باشد.

پرش از يك مطلب

پيش از اين كه از روی مطلبی دیگر برای ادامه دادن مطلب در صفحه بعد بپرید، حداقل 4 اينچ از آن را بايد بگنجانيد.

حداقل از روی 6 اينچ از يك مطلب بپرید (تا براي خواننده ارزش خواندن داشته باشد).

از روی مطلب فقط و فقط يك بار بپرید.

هر بار كه امكان داشته باشد، به همان نقطه بپرید.

اقتباس از مطالب آموزشی نوشته هرمان اُبرماير، عضو نايت اينترنشنال پرس.