اهمیت بی طرفی در روزنامه نگاری

نوشته David Brewer
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در روزنامه نگاری رعایت بی طرفی کار بسیار دشواری است. بی طرفی یعنی پرهیز از پیشداوری درباره اشخاصی که درباره آنها گزارش تهیه می کنیم و ارائه تصویری منصفانه و متوازن از رویداد. روزنامه نگاران نظرهای شخصی خود را دارند، اما برای پوشش خبری حرفه ای و معتبر باید دیدگاه های فردی را کنار گذاشت. تنها با ارائه دقیق و منصفانه نقطه نظرهای مختلف می توان تصویر جامعی از واقعه را برای مخاطبان ترسیم کرد.

این اصل بویژه درباره موضوع های جنجالی صدق می کند. در چنین مواردی روزنامه نگار باید منصف و دقیق باشد و نظر شخصی اش را وارد کار نکند. بی طرفی یعنی:

  • ارائه متوازن نظرات و موضوعات

  • بازتاب دیدگاه های متفاوت

  • بیان نظرات مخالف

  • درج تمام دیدگاه های مهم درباره موضوع

البته نباید فراموش شود که روزنامه نگاران در تهیه خبر باید از آزادی های زیر برخوردار باشند:

  • هر موضوعی را پوشش دهند، مگر آنکه محدودیت قابل قبولی وجود داشته باشد

  • درباره یک بعد خاص ماجرا کار کنند

  • فرصت بیان یک نظر مشخص را داشته باشند

  • از نظرات مغرضانه و دیدگاه های غیرمتوازن پرهیز کنند

  • درباره سوژه هایی که امکان دارد قشر خاصی را برنجاند هم گزارش تهیه کنند

  • با کسانی که به آنان کمک می کنند منصفانه برخورد کنند و به آنها اجازه طرح سوال بدهند

روزنامه نگار باید همچنین آماده باشد که به دیگران "فرصت پاسخگویی" و بیان نظراتشان را بدهد. هیچ وقت فکر نکنید که کارشناسان مورد مصاحبه بی طرفند و اظهاراتشان متوازن است.

نکته دیگر این است که بی طرفی باید به طور متناسب و کافی رعایت شود، یعنی لازم نیست که در هر موردی بدون استثنا تمام دیدگاه ها را بیان کنیم تا بی طرفی خود را ثابت کرده باشیم.

از مباحث جنجالی می توان به موضوع های دینی، سیاسی و گرایش های جنسی اشاره کرد. در حین تهیه گزارش درباره هر کدام از آنها باید از بیان نظرات مهم اطمینان حاصل کنیم.

همین طور باید بین نظرات و واقعیت های قضیه تفکیک قائل شد. فراموش نکنید که بدون توجه به نظرات شخصی، وظیفه دارید که عموم را از مباحث مطرح شده درباره موضوع مورد نظر مطلع کنید. اگر سازمان رسانه ای که برای آن کار می کنید به سوژه خبر تبدیل شد، مثلا مدیر ارشدی برکنار شده یا اتهام فساد علیه آن مطرح شده، باید آنرا مانند موارد مشابه دیگر پوشش دهید.

این مطلب به وسیله دیوید بروئر، برای سایت آموزشی Media Helping Media تهیه شده است.