انبوه سپاری و زلزله؛ یک نمونه موفق

作者بهنام صارمیMar 31, 2020 发表在 موضوعات تخصصی
Animation image 3

به کارگیری انبوه سازی در مدیریت بلایای طبیعی موفقیت آمیز بوده است، و یکی از نمونه های آن کاربرد آن در مدیریت زمین لرزه است که این انیمیشن به آن می پردازد.