انجمن ژئوفیزیک آمریکا رقابت خبرنگاری علمی برگزار می کند

منتشر شده در Jan 25, 2022 در موضوعات تخصصی

Journalists who covered science can enter this contest.

The American Geophysical Union (AGU) offers three science journalism awards.

American Geophysical Union  یا انجمن ژئوفیزیک آمریکا سه جایزه خبرنگاری علمی برای برندگان رقابت خود در نظر گرفته است. 

جوایز دیوید پرلمن، والتر سولیوان و رابرت کوهن برای برندگان این رقابت در نظر گرفته شده است. جایزه اول به خبرنگار برنده رقابتی می رسد که طی یک هفته یا کمتر و تحت فشار زمانی از فضا گزارش تهیه کرده باشد. 

جایزه دوم ویژه کسانی است که بیش از یک هفته روی یک گزارش وقت گذاشته باشند و پیرامون فضا گزارش تهیه کرده باشند. 

گزارش سوم ویژه خبرنگارانی است که به طور مرتب گزارش هایی پیرامون زمین و فضا تهیه کرده باشند. 

گزارش هایی که به زبان انگلیسی تهیه نشده اند، باید همراه زیرنویس انگلیسی ارائه شوند. 

برندگان به محل اهدای جوایز سفر خواهند کرد و جوایزی نقدی به مبلغ پنج هزار دلار هم دریافت می کنند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت اول آوریل است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.