چگونه کاندیدای برنده باشید

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در نحوه اول شما میتوانید خود را به عنوان بهترین کاندیدا ، با با لا ترین ارزش و بهترین سرویس با یک تیم موفق ارائه دهید.

رقابت سالم است                                                                                                         

رقابت میتواند از ما یک را  تیم مفید و موفق در روزنامه مان بسازد.                                                             

هیچ وقت عکس العمل شدید نشان ندهید.                                                                                          

       همیشه خونسرد و آرام باشید.                                                                                     

در تمام لحظات فکر خود را تمرکز دهید.                                                                                         

       راجع به خودمان صحبت کنیم. که هستیم و چه میتوانیم بکنیم؟                                                    

هیچ تبلیغی ، فردی و یا موقعیت بورسی را دست کم نگیرید.                                                                   

رقابت یک طرز تفکر است.                                                                                                      

       من هر کاری که از دستم بربیاید را انجام خواهم داد. هیمشه مثبت فکر و عمل میکنم.                         

دانش در هر زمان قدرتمند است.                                                                                               

همیشه با قدرت حرکت کنید، از ضعف های خود بکاهید و هرآن آماده باشید که مسائل روز را کزارش دهید.               

راجع به قدرت و ضعف رقیب خود آگاه باشید.                                                                                        

هیچ زمان قراردادها و برنامه با دیگران را دست کم نگیرید.                                                                  

در هدف خود پیشتر جلو بروید : همیشه راه خودتان را به بهترین وجه ادامه دهید.                                                

برای خود و دیگران پیغامهای خصوصی ، نامه تشکر تهیه کنید.                                                                      

اولین نفر باشید که عقاید جدید خود را مطرح کنید.                                                                                        

       منتطر رقیت خود نباشید که جلو بیافتد.                                                                                          

       در هر لحظه مانند یک حرفه ای عمل کنید.                                                                                                     

       هیمشه گوش براه باشید. امین و پاسخگو باشید. در هر زمینه و در برخورد و ظاهر خود همیشه حرفه ای

       باشید.