چگونه رادیویی محلی راه بیاندازیم

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

 

کسانی که قصد راه اندازی رادیوی محلی دارند، می توانند از نکات مفیدی که انجمن رادیوهای محلی استرالیا منتشر کرده است، بهره بگیرند.

هرچند این راهنمای ده مرحله ای برای تولیدکنندگان استرالیایی طراحی شده، اما می توان آن را برای اداره هر ایستگاه رادیویی در جهان بکار گرفت.

برای مشاهده این راهنما به این نشانی بروید.