چه خبری جالب است؟

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

1. اطلاعاتی که عموم باید راجع به آن آگاهی داشته باشد و از طریق آن بتواند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

چیزی که جالب باشد، غیر معمولی  و یا سرگرم کننده برای خواننده باشد. برای مثال : .2

خبر معمولی- سگ مردی را گاز گرفت- خبر قدیمی است

خبر غیر عادی- مرد سگی را گاز گرفت- خبر جالب

3. بموقع باشد- یک خبر باید بموقع باشد برای این است که خبر نامیده می شود! با این حال، اگرخبری که هفته پیش اتفاق افتاد و کسی آنرا گزارش نداد می تواند هنوز خبری باشد که گزارش آن مهم است. ( روزنامه های آمریکایی اغلب به داستانی بر می خورند که دیگر رسانه های رقیب جور دیگر آن خبر را گزارش داده اند . حتی اگر خبری در روزنامه ای درج شده باشد و یا مردم آن خبر را در تلویزیون دیده و یا در رادیو شنیده اند ، آنها فرض را بر این میگذارند که مردم آن را در روزنامه آنان می خوانند.  چالش این می باشد که خبرنگار ببیند چه چیزی در یک خبر درج شده جا افتاده است و یا مطلبی که دیگر روزنامه به آن نپرداخته است.)شما شاید می بایست جوری این خبر را بنویسید که زمان آن مطرح نباشد بلکه به اتفاقی که افتاده و سایر مسائل بدنبال آن بپردازد. یک خبری که گزارش نشده باشد، فرصت این را می دهد که بیشتر راجع به آن کند و کاو کرد.امکان این هست که خبری  راکه دیگر رسانه ها سریع گزارش می دهند خبری دیگر بوده و یا مهم تر از آن باشد که نوشته شده است. 

4. عوامل دیگری که خبرسازند:

* کشمکش- افرادی که بر علیه جنگ، سیاست، و هر گونه نزاع هستند.

* پیشرفت- یک کشف جدید، یک بزرگراه و یا تکنولوژی جدید .

* شهرت – افراد معروفی که کاری انجام می دهند که خبرساز است.

*صانعه – یک سیل گل آلود، یک زلزله و یا قایق غرق شده .

* اتفاقات- اتفاقی که ممکن است افراد زیادی را تحت تاثیر قرار دهد- ساختن یک سد جدید، یک جاده ، زمین غصب شده ، برنامه ریزی برای از بین بردن جنگل ها و یا ساختن یک کارخانه.