پنج نکته مهم برای کمک به رسانی به جامعه

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در امنیت جسمی و مجازی

پنج نکته مهم برای کمک به رسانی به جامعه

فقط راجع به فاجعه یا صانعه ای که رخ داده گزارش ندهید. سعی کنید مطالبی را مطرح کنید که به کسانی که در این اتفاق صدمه دیده اند ، محل های درمانی و یا مسکن و کمک های مالی را نشان دهید.

حقایق را مطرح کنید. سعی نکنید که مسئله را بزرگ نشان دهید مثل اینکه "بزرگترین آتش سوزی زمانه" یا "بزرگترین طوفان قرن".

همیشه مطمئن باشید که ماخذ شما با اعتبار است. سئوالات خود را فقط در این زمینه اختصاص دهید. قربانی حادثه را دست کم نگیرید.

به منابع خود اهمیت دهید. افراد در یکه حادثه ناگوار میتوانند مطالب مختلف بگویند. همیشه همه چیز و بخصوص نقل قول افراد را دوباره چک کنید.