پادکست آموزشی: آشنایی با گزارشگری از دادگاه ها

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

مقررات دادگاه ها و رویه های قضایی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد ولی اصولی کلی وجود دارد که پیروی از آنها به گزارشگری بهتر و موثرتر از محاکمه ها کمک می کند.

در این پادکست آموزشی با پنج نکته ساده ولی مهم در گزارشگری از دادگاه ها آشنا می شویم.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.