نیروی مشاهده (کار محوله)

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

در یک مطلب چاپی، به ویژه در یک مطلب بلند، کلمات شما تصویری برای خواننده می­سازند. شما چشم و گوش مردم هستید. باید بکوشید «نشان بدهید» نه این که بگویید. نگویید سیاستمدار عصبانی بود، این عصبانیت را با تشریح حالتهای صورت یا بلندی صدایش نشان بدهید.

کار محوله: محلی را انتخاب کنید که در آنجا آدم­های مختلفی هستند و فعالیتی در جریان است.

مثالها: یک ایستگاه مترو، یک کافه، ایستگاه راه­آهن، یک کتابخانه. به دقت رویدادهای اطرافتان را به مدت حداقل 30 دقیقه مشاهده کنید. شرحی بنویسید. فضا، مردم، رویداد را تشریح کنید. خاطره ننویسید و نیازی ندارید همه چیز را بنویسید. حداقل 300 کلمه بنویسید.