مجله بین المللی تلویزیون دیجیتال منتشر می شود

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

انتشار مجله بین المللی تلویزیون دیجیتال از سال 2010 شروع می شود. هدف از انتشار این مجله کمک به خبرنگاران و کارکنان تلویزیون به گذر از دوره آنالوگ به دیجیتال است.

این مجله به وسیله گروهی از متخصصان و کارکنان حرفه ای تلویزیون در آمریکا، انگلیس و استرالیا منتشر می شود. قرار است سیاستگذاران رسانه ای، کارکنان شبکه های تلویزیونی و استادان دانشگاه در این مجله مسائل روز روزنامه نگاری و تولید تلویزیونی را بررسی کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.