قول های خبرنگاران حرفه ای به خود هنگام تورق آثار گذشته

نوشته IJNet
Nov 23, 2021 در خبرنگاری اولیه
تصویر از رکنا

به هیچ مطلب یا وظیفه ای به شکل عادی نخواهم نگریست. اگر این گونه بنویسم ویرایش کنم، حاصل کارم متوسط خواهد بود.

سهم روزانه خود را برای بخشیدن انرژی لازم و حرفه ای به گزارش اخبار ایفا خواهم کرد و پوشش خبری ام را به دور از کسالت و روزمرگی انجام می دهم. 

به هیچ مطلبی با تصور از پیش تعیین شده نزدیک نخواهم شد.

وقت بیشتری صرف شنیدن و گوش کردن خواهم کرد. ایده ها و بینشهای ارزشمند نزد کسانی است که هنر گوش دادن هوشمند در میان ویژگی های آنهاست.   

از یاد نخواهم برد که هر کسی می تواند منبع خبری باشد و من می توانم با هر کسی گفت و گو کنم.

به پرسیدن و جست و جو برای چرا ها ادامه خواهم داد. در بیشتر مطالب خبری این سوالی است که کمتر طرح می شود و کمتر جواب می گیرد. 

هر جا که بروم آزادی های متمم اول قانون اساسی را به یاد خواهم داشت و از آنها محافظت خواهم کرد. نقش خود را برای این که قوانین مربوط به حق دانستن مردم اجرا شود ایفا خواهم کرد. 

با مخاطبانم بیشتر آشنا خواهم شد. تحقیقاتی را که به آگاهی بیشتر و عمیقتر من از اجتماع و پیرامونم می انجام، دنبال خواهم کرد و خواهم خواند. 

مطالبی را که همکارانم تهیه کرده اند، خواهم خواند، دید یا گوش خواهم داد. به کار همکارانم علاقه نشان خواهم داد، این راهی است که در کنار هم طی می کنیم. 

میزان مطالعه ام را افزایش خواهم داد. 

ترجمه چکیده ای از «گانت ویک»، ۴ ژانویه ۱۹۸۷

تصویر از رکنا