راهنمای گزارشگری اجتماعی به صورت دیجیتال منتشر شد

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

تهیه گزارش از رخدادهای اجتماعی یکی از حوزه های پیچیده در روزنامه نگاری است که به رغم سادگی ظاهری به برخورداری از تجربه و توانمندی حرفه ای نیاز دارد. مرکز بین المللی روزنامه نگاران برای کمک به افزایش دانش روزنامه نگاران در زمینه گزارشگری اجتماعی، یک کتابچه راهنمای دیجیتال منتشر کرده است.

"راهنمای گزارشگری اجتماعی" که حاصل برگزاری دوره ای آموزشی آنلاین به همین نام است، به بررسی موضوع های متنوع مانند کلیشه های اجتماعی و قومی، اصول مصاحبه، کاربرد آمار و انتخاب قالب مناسب برای تهیه گزارش اختصاص دارد. برگزاری این دوره آموزشی برعهده نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار و کارتونیست ایرانی بود.

نکات مطرح شده در "راهنمای روزنامه نگاری اجتماعی" برای روزنامه نگاران و روزنامه نگاران شهروند به یک اندازه کاربرد دارد.

شما می توانید برای دسترسی به "راهنمای روزنامه نگاری اجتماعی" به این لینک مراجعه کنید.