راهنمای پوشش خبری مهاجرت در آمریکا منتشر شد

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

روزنامه نگارانی که به پوشش خبری موضوع های مربوط به مهاجرت غیرقانونی کارگران آمریکای لاتین به ایالت متحده علاقمند هستند، می توانند با مراجعه به این  لینک یک کتابچه راهنمای آنلاین را دریافت کنند.

این راهنمای آنلاین که به وسیله دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه ایالتی میشیگان منتشر شده، بر اساس سوال های مطرح شده به وسیله دانشجویان شرکت کننده در یک کارگاه آموزشی در همین رابطه تهیه شده است.

هدف از انتشار این راهنمای آنلاین، پاسخگویی به سوال ها و پرداختن به فرضیات نادرست درباره موضوع مهاجرت در آمریکاست. بعضی از موضوع های مطرح شده در این راهنما عبارتند از:  فنون مصاحبه، مسایل اخلاقی در پوشش خبری کارگران و مهاجران غیرقانونی و آشنایی با نگرانی های فرهنگی.

برای دسترسی به این کتابچه راهنما که “یکصد سوال و پاسخ درباره گزارشگری مهاجرت“ نام دارد، به این لینک مراجعه کنید.