راهنمای آنلاین گزاشگری در مناطق بحرانی منتشر شد

نوشته بسام سبتي
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

روزنامه نگارانی که در مناطق بحرانی و جنگی هستند می توانند برای پوشش بهتر رخدادها به راهنمایی ارائه شده به وسیله چالیپ کاتوالا مراجعه کنند.

جالیپ یک خبرنگار با تجربه رادیو و تلویزیونی است که در حال حاضر با صلحبانان سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو همکاری می کند.

این مطلب در سایت آموزشی Media Helping Media منتشر شده است.

برای دسترسی به این راهنما به لینک مراجعه کنید.