راهنمای آموزش مدنی برای دست اندرکاران رسانه

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

 

یونسکو در راستای گسترش دادن توانمندی دست اندرکاران رسانه در کشورهای در حال توسعه، راهنمای آموزشی تازه ای را در زمینه آموزش مدنی منتشر کرده است.

اهداف این راهنما عبارتند از:

-ارتقای هوشیاری بیشتر مدنی دست اندرکاران رسانه درباره نقش دموکراتیک رسانه های در مردم سالاریهای در حال گذار درکشورهای در حال توسعه

-تقویت توان مدنی دست اندرکاران رسانه برای کمک به آنها جهت تحلیل و خبرنویسی درباره امور مدنی

-ترغیب اولویت دادن بیشتر به اخبار مدنی در موسسات رسانه ای

برای دریافت این کتابچه راهنما به این نشانی مراجعه کنید.