ده راهنما برای خبر نویسی

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

نوشته لی اَن وَکسمَن

1 – تا زمانی که واقعه را درک نکرده اید ننویسید.

2 – تا زمانی که نمی دانید چه می خواهید بگویید، ننویسید.

3 – نشان بدهید، نگویید.

4 – نقل قولهای خوب و علائق انسانها را در اوایل مطلب بیاورید.

5 – تصویرها یا حکایتهای مربوطه را در اوایل مطلب بیاورید.

6 – از اسامی مشخص و فعل های کنشی سرزنده استفاده کنید.

7 – استفاده از صفت ها را مورد سواستفاده قرار ندهید.

8 – از قضاوت و تفسیر بپرهیزید. بگذارید حقایق حرف بزنند.

9 – سوالاتی نپرسید که نتوانید در مطلبتان به آنها جواب بدهید.

10 – ساده، صادقانه و سریع بنویسید.