توصیه هایی برای نگارش رادیو تلویزیونی

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

نوشته میشل بتز

قاعده های کلی:

سعی نکنید تمام مطلب را تعریف کنید

مشخص بنویسید و از کلمات مشخص استفاده کنید

هر بار بر یک موضوع تمرکز داشته باشید

به انگلیسی گفتاری بنویسید

بر اساس واقعیات و دقیق بنویسید

از فعل های معلوم استفاده کنید

نوشته تان یک شروع، یک وسط و یک پایان داشته باشد

ساده کنید

این کارها را بکنید:

مطالب را به ترتیب منطقی بیان کنید

همانطوری که حرف می زنید بنویسید و همانطوری که می نویسید حرف بزنید. (جمله ها را کوتاه نگه دارید. اگر جمله ای طولانی نوشته اید، در پی آن یک جمله کوتاه بنویسید)

در هر جمله یک فکر. فقط یکی!

از زمان حاضر استفاده کنید.

از فعل معلوم استفاده کنید.

با کلماتتان نقاشی کنید. (بگذارید بیننده نتیجه گیری کند. شما رویداد را تعریف می کنید/ شرح می دهید.)

آدمها را تشریح کنید. به آنها انگ نزنید. (به جای این که عنوان رسمی شان را به کار ببرید، بگویید دقیقا چکار می کنند.)

از فعل ها به عنوان صفت استفاده کنید. (مثلا اگر می گویید «او شق و رق یا سلانه سلانه راه می رود...» بدون به کار گیری یک صفت تصویری ارائه می کنید.)

برای کلمات کوچک ارزش قائل بشوید.

این کارها را نکنید

قطاری از محموله ها درست کنید. (صفت ها را روی هم تلنبار نکنید)

سرواژه استفاده کنید

در کلمات خطردار مثل «چه کسی» و «کدام» توقف کنید

بگویید چه چیزی را نیاز ندارید. صریح باشید.

از کلیشه ها استفاده کنید.

از زبان تخصصی استفاده کنید.

از زبان مبهم استفاده کنید. مشخص صحبت کنید.

از مترادف ها یا گونه های شیک استفاده کنید.

از ارقام استفاده کنید. اگر باید از آنها استفاده کنید، آنها را در متن خودتان بنویسید و گردشان کنید.