توصیه هایی برای دادن گزارش

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

1 – صادق باشید

2 – همشه از خودتان بپرسید چرا کسی چیزی را به شما می گوید. ازریابی منبع می تواند مهمترین قضاوت شما در باره یک مطلب باشد.

3 – به جز در مورد ساده ترین سوالها، عادت کنید دو بار سوال کنید.

4 – اگر سوژه شما هیجان زده یا ترسیده است، نه تنها دو بار بلکه چهار یا پنج بار بپرسید.

5 – اگر شما هیجان زده یا ترسیده اید، یادداشت ها را هر قدر سریعتر می توانید بنویسید. بعدا فقط به به یادداشت هایتان اطمینان کنید  نه به حافظه تان.

6 – تقریبا از همه می توانید چیزی یاد بگیرید.

7 – به جز چند استثنا، آدمها می خواهند به شما بگویند چه می دانند یا چه فکر می کنند.

8 – مردم بهترین مرجع صالح در باره زندگی خودشان هستند.

9 – تا جایی که ممکن است، وضعیت را برای خودتان روشن کنید. حتا وقتی که فکر می کنید چیزی برای مشاهده نیست، این کار را انجام دهید.

10 – راز یک مصاحبه خوب پیدا کردن موضوعی است که سوژه شما می خواهد در باره اش حرف بزند و این که بگذارید او حرف بزند.

11 – حتا اگر از ضبط صوت استفاده می کنید، یادداشت بردارید.

12 – زمانی که مطلب در باره جنگ، یک مصیبت طبیعی، شورش یا رویدادی مشابه است، گزارش های اولیه به ندرت دقیق خواهند بود.

13 – در هر رویداد یا مصیبت خشن، گزارش تلفات را باید به عنوان داستان کوتاه تلقی کرد. هر قدر تعداد تلفات بیشتر باشد و هر قدر گزارش مربوط به آنها زودتر منتشر شود، احتمال نادقیقتر بودن آنها بیشتر است.

14 – در تشریح انگیزه آدمها محتاط باشید.

15 – اگر مطلبی انتقادی می نویسید یا نقطه نظری را بیان می کنید، نقطه نظر مقابل را هم در حد توان قوی و قانع کننده ارائه کنید.

16 – همیشه تصور کنید برای کسی می نویسید که با شما مخالف است، یا نمی خواهد باور کند که شما حقیقت را می نویسید کار شما این است که به او بباورانید که شما حقایق را دقیق و منصفانه ارائه کرده اید.