تحقیق ASNE در باره اصلاحیه¬ ها و اعتبار

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

(پرسشهای زیر در تحقیق انجمن سردبیران روزنامه های آمریکا ASNE درج شده که می توان آنها را برای ارزیابی خط مشی اتاق خبر به کار گرفت)

1 – چه رویه هایی برای رسیدگی به درخواست تصحیح دارید؟

2 – در روزنامه شما اصلاحیه ها در کجا درج می شوند؟

3 – چه کسی تصمیم نهایی را برای درج اصلاحیه می گیرد؟

4 – چه رویه هایی برای مطلع شدن از وقوع اشتباه و بحث در باره آن در باره مرتکب آن دارید؟

5 – چقدر در تصحیح اشتباهات نسبتا جزیی مصر هستید؟ آیا معمولا موارد زیر را تصحیح می کنید: شماره تلفن یک موسسه خیریه در یک مطلب شرح حال؟ تعداد نوه ها در یک گزارش شرح حال متوفی؟ مطلبی که در آن تعداد هفته های سال 520 درج شده است؟ یک اشتباه دستور زبان در مطلبی مربوط به افزایش سود سهام یک شرکت؟

6 – نگرش خبرنگارانتان را نسبت به اصلاحیه ها چگونه ارزیابی می کنید؟

7 – لطفا درصد اصلاحیه های منتشر شده در روزنامه تان را در طی سال گذشته که به اشتباهات نظری و نه اطلاعی مربوط می شد، برآورد کنید.

8 – اگر مطلع شوید که در یک مطلب دنباله دار چند هفته ای که آنرا نامزد مهمی برای جایزه پولیتزر در رشته خدمات عمومی تلقی می کنید، در میان 20 عدد یک جدول 2 عدد در صفحه ادامه اشتباه بوده است، آیا اشتباه را تصحیح خواهید کرد؟

9 – آیا می توانید مثالی از یک اصلاحیه بزنید که به اعتبار روزنامه تان کمک کرده است؟

10 – آیا می توانید مثالی از یک اصلاحیه بزنید که به اعتبار روزنامه تان لطمه زده است؟