بررسی نشر اطلاعات نادرست در برزیل

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

Sérgio Spagnuolo چندی پیش از برزیل مهمان مرکز بین‌المللی خبرنگاران بود و برای گذراندان دوره‌ی خبرنگاری شش ماهه‌ای آماده شد که برای مبارزه با انتشار اطلاعات غلط در اتاق‌های خبر برزیل خواهد گذراند. 

Cassandra Balfour که مدیر این برنامه است، می گوید که این فرصت خبرنگاری به خبرنگاران کمک می کند تا کوشش‌های راستی آزمایی رسانه‌ها را به تعداد بسیار بیش‌تری از مردم برسانند. 

Spagnuolo با Oren Levine که مدیر نوآوری مرکز بین‌المللی خبرنگاران است، نشستی داشت تا فعالیت‌های پیشین خود را مطرح کند و پیرامون چالش‌های مبارزه با اطلاعات نادرست یا جعلی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ صحبت کند، هم‌چنین به راه حل‌هایی بپردازد که امیدواراست بتواند برای افزایش راستی آزمایی موفق به کارگیرد.