ايجاد پرونده طرحها

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

1 – يك كتابخانه شخصي كتابهاي مرجع طراحي درست كنيد.

2 – براي هر نشريه­اي كه منتشر مي­كنيد يك پرونده درست كنيد. روي هر مطلب برچسب "نسخه كاري" بزنيد و در آن يادداشتهايي براي بهبود در دفعه بعد بنويسيد.

3 – نامه­ها و مجلاتي را كه حاوي طرحها و فنون خوب طراحي هستند نگهداري كنيد.

4 – يك فهرست طرحها تهيه و آن را مرتب به­روز كنيد. زودتر از آن كه فكر مي­كنيد ممكن است به آن نياز داشته باشيد.

5 – نشريات ادواري مربوط به طراحي را بخوانيد.

6 – پرونده­اي در مورد نشريه رقيب داشته باشيد.

اقتباس از مطالب آموزشی نوشته هرمان اُبرماير، عضو نايت اينترنشنال پرس.