انتشار کتابچه ای جدید برای مبارزه رسانه ها با تبعیض جنسیتی

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اخیرا کتابچه تازه ای را درباره برابری جنسیتی با هدف مشارکت روزنامه نگاران در مبارزه با تبعیض جنسیتی منتشر کرده است.

به گفته آیدان وایت، دبیرکل این فدراسیون، روزنامه نگاری ریشه در مبارزه بر سر حقوق دارد و از همین رو این کتابچه می کوشد به روزنامه نگاران کمک کند باورهای کنونی درباره زنان را از بین ببرند.

برای نیل به این هدف، این کتابچه کارآمدی رسانه در به چالش کشاندن یا از بین بردن کلیشه های رایج درباره زنان و نقش سازمان های حرفه ای در اشاعه و تضمین حقوق جنسیتی را بررسی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این نشانی مراجعه کنید.