آشنایی با "جوخه حقیقت یاب" واشنگتن پست

نوشته Jessica Weiss
Oct 31, 2018 در گوناگون

روزنامه واشنگتن پست برای بررسی صحت سخنان و گفته های سیاستمداران و چهره های برجسته، ستونی به نام "Fact Checker" دارد که به طور مستمر گفته های این افراد را با مواضع پیشین آنها مقایسه می کند.

گلن کسلر، از خبرنگاران معروف آمریکایی که سال ها در بخش های دیپلماتیک و امور خارجه قلم زده، "جوخه حقیقت یاب" این ستون را هدایت می کند.

آقای کسلر می گوید بر اظهارات سیاستمداران و مقام های دولتی آمریکایی یا خارجی تمرکز خواهد کرد و پس از انجام بررسی های لازم موارد نادرست را به اطلاع عموم خواهد رساند.

"فکت چکر" از "سیستم رتبه بندی پینوکیو" استفاده می کند که به طور نمادین از شخصیت تخیلی پینوکیو اقتباس شده که پس از دروغ گفتن بینی اش دراز می شد.

واشنگتن پست "فکت چکر" را در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ آمریکا راه اندازه کرده بود، اما حال تصمیم گرفته است که در سطح گسترده و به طور دائمی از آن استفاده کند.

واشنگتن پست می گوید "فکت چکر" از این مزیت برخوردار است که کاربران با ارائه نظرها و پیشنهادهای خود در آن می توانند اظهارات یا اعلامیه های نادرست را به اطلاع مدیران این ستون برسانند.