۵. خبرنگاران با داده های بد یا ناقص چه باید بکنند؟

نوشتهعلی تهرانیNov 30, 2018 در داده‌نگاری
DDJ video 5

داده‌هایی که ما و مخاطب‌‌مان را گمراه می‌کنند. داده‌هایی که باید از آن‌ها فرار کرد و باید با احتیاط با آن‌ها برخورد کرد. موضوع این ویدیو داده‌‌های کثیف در روزنامه‌نگاری داده یا دیتاژورنالیسم است. در ویدیوهای قبلی درباره تعاریف و مثال‌های این حوزه و همین طور منابع داده‌ها و پیدا کردن سوژه در میان انبوهی از داده‌ها صحبت کردیم.