کمک هزینه ی آموزشی ویژه ی طرح های پیشنهادی به یوتیوب

منتشر شده در Nov 4, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

YouTube Learning Fund یا صندوق آموزش یوتیوب بر روی فرصت های خبرنگاری در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند.

این دوره ی آموزشی ویژه ی خبرنگاران فعال در یوتیوب است، و اقدام کنندگان برای این فرصت باید دست کم یک کانال یوتیوب را مدیریت کنند، و دست کم بیست و پنج هزار مشترک داشته باشند.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این دوره ی آموزشی و برخورداری از کمک هزینه اقدام کنند. کمک هزینه به طرح های پیشنهادی اعطا می شود، که باید آگاهی رسانی کنند، مبتنی بر واقعیات، بی طرف، و قابل اعتماد باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت سی ام نوامبر است.