فرصت مطالعاتی انستیتو رادکلیف

منتشر شده در Jun 14, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

برنامه انستیتو رادکلیف در دانشگاه هاروارد به طیف وسیعی از دوره های آموزشی هنری و آکادمیک می پردازد و هزینه ی شرکت برگزیدگان در این دوره را نیز تامین می کند. این دوره یک ساله است و از سپتامبر سال دوهزار و بیست تا مه دوهزار و بیست و یک برگزار خواهد شد.

برای اقدام برای این دوره، متقاضیان باید دست کم در عرصه ی خبرنگاری پنج سال کار حرفه ای کرده باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، دوازدهم سپتامبر است.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.