فرصت خبرنگاری نوآوری

منتشر شده در Dec 25, 2018 در نوآوری رسانه ای

Donald W. Reynolds Journalism Institute یا انستیتو خبرنگاری دونالد رینالد از خبرنگاران حرفه ای برای اقدام برای این فرصت خبرنگاری دعوت می کند. این فرصت برای برخورداری از منابع علم و فن آوری دانشگاه میزوری ارائه می شود و هزینه ی اقامت خبرنگاران را طی مدت اقامتشان تامین خواهد کرد. 

خبرنگارانی که برای این فرصت اقدام می کنند، باید ایده هایی برای نوآوری در کار خبرنگاری و شیوه تهیه و ارائه گزارش داشته باشند.

جدا از خبرنگاران، نهادهای رسانه ای و خبری هم می توانند خبرنگارانی را برای این فرصت انتخاب و معرفی کنند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت،  ۲۵ مارس است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.